Prvního ledna letošního roku vstoupila v platnost novela 403/2020 Sb., která mění stávající stavební zákon a správní řád. Největší novinkou novely je zavedení pravidla fikce souhlasu, které by mělo urychlit průběh povolování staveb. Mluvili jsme na téma s architektem AndreaPalazzo, jež je členem Italsko-české komory.

Pane architekte Palazzo, jak funguje pravidlo fikce souhlasu?

Podle nově zavedeného znění správního řádu musí kompetentní úřad vydat závazné stanovisko do 30 dnů od podání žádosti. K lhůtě lze přičíst dalších 30 dnů, je-li nezbytné provést ohledání na místě nebo v případě, že se jedná o zvlášť složitý projekt nebo zásah. To znamená, že při dodržení určitých podmínek se nevyslovení úřadu k žádosti rovná jeho souhlasu. Pravidlo ale neplatí pro všechna řízení, jsou z něho například vyňata závazná stanoviska k posouzení vlivu stavebního záměru na životní prostředí. I při uplatnění fikce souhlasu má úřad k dispozici další dva měsíce po vypršení lhůty pro vydání stanoviska k zahájení přezkumného řízení. Investor má pak nově možnost zažádat o přezkum stanoviska do 12 měsíců od jeho vydání.

Jaký bude podle vás dopad pravidla?

Vstup v platnost nové normy neznamená, že dotčený úřad musí vydat rozhodnutí do 30 nebo 60 dnů, jak si myslí i někteří lidé z oboru. Úřadu bude stačit k posunutí lhůt vydat usnesení o prodloužení lhůty, či vyzvat k odstranění vad žádosti. V tomto případě, jakmile budou vady odstraněny, začne běžet nová lhůta 30 plus 30 dní. Proto není vůbec jisté, že se délka povolovacích procesů zkrátí. Naopak, mohly by vzniknout nové problémy. Stavebnímu úřadu vzniknou nesnáze, když nebude mít písemné potvrzení či odůvodnění, čímž přijde o možnost překontrolovat správnost udělení závazného hodnocení či úplnost samotné dokumentace.

Takž podle vás fikce souhlasu nepřináší žádné zlepšení?

Pravděpodobně bude lehčí obdržet všechna povolení pro méně rozsáhlé projekty, například rekonstrukci bytu v památkové zóně. Je pravděpodobné, že při vstupu budou instituce třídit žádosti na ty, kterými se budou zabývat, a na ty, které nechají být. Hlavní změnu, kterou nová pravidla přináší, je povinnost veřejných institucí více komunikovat se soukromými žadateli a profesionály. A tato komunikace pravděpodobně ulehčí práci architektům a inženýrům a umožní jim včas zanést do projektů změny, které si vyžádají posudkové orgány.

Přináší novela zlepšení v oblasti odvolání?

Ani bych neřekl. Ve městech a v rezidenčních projektech je velice důležité zvládnout jednání se sousedy. Ti tvoří pro investory opravdovou výzvu, protože jejich jednání není nikterak regulováno. A v této oblasti novela nepřináší výrazný posun.

Co by podle vás měli investoři dělat, aby se zvýšili svou šanci získat včas nutná povolení?

Investoři by se hlavně měli obrátit na profesionály, již jsou schopni nejen vypracovat kvalitní projekt, ale také umí jednat s institucemi, jež vydávají stanoviska, a jsou schopni včas zasáhnout do úředního řízení. Dobrá schopnost jednání s orgány totiž může výrazně urychlit vydání povolení.

Architekt Andrea Palazzo se narodil v roce 1980 a architekturu vystudoval na Milánské polytechnice. V roce 2008 se stal 40. zahraničním architektem zapsaným v České komoře architektů. Specializuje se na správní řízení a restaurování a obnovu historických budov. Má za sebou přes 200 projektů. Vedle toho působí jako poradce v oboru Design na Vyšší odborné škole uměleckoprůmyslové (VOŠUP) a jako doktorand na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Zdroj: Camic

odkaz